میانگین امتیار کاربران: / 2
ضعیفعالی 

با توجه به اینکه در درس سازمانهای بین المللی مالی و پولی گزارش تحقیق دانشجویان در سطح عالی توسط استاد ارزیابی شده است و جزء منابع امتحانی منظور شد، بدین وسیله گزارش خانمها تاجی و غنی درمورد بنگاه مالی بین المللی جهت بهره برداری دانشجویان آورده میشود

به نام خدا

 

 

 

 

موضوع ارائه:

موسسه مالی بین المللی IFC

درس :سازمان های پولی ومالی

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای یاسایی

 ارائه دهندگان:

زهرا تاجی873110102

مهین غنی873110351

 

 

 

 

 

 

 

http://www.npsnfs.com/Portals/0/Containers/Comfar/dummy.gif

ایده جسورانهIFCدرسال 1950ارائه شدکه بزرگترین سازمان درنوع خوددرجهان است .

حسن آوری وقدرت وبرتری،تعهد،صداقت وکارگروهی ازارزشهای اصلی اینشرکت است.موسسه مالی بین‌المللی
(International Finance Corporation (IFC
موسسه مالی بین‌المللی International Finance Corporation)IFC) یکی از اعضای گروه بانک جهانی است که در سال 1956 تاسیس شد. این موسسه با ارائهخدمات سرمایه گذاری و مشاوره ای به پروژه های بخش خصوصی که دارای طرح توجیه مناسبهستند باعث رونق بخش خصوصی می‌شود. توسعه بخش خصوصی در راستای هدف و شعار بانکجهانی در خصوص توسعه و کاهش فقر می باشد به ‌گونه‌‌ای که توسعه بخش خصوصی را عاملیمثبت در روند فقرزدایی و رشد اقتصادی دانسته و آن را عامل درون‌زای توسعه معرفی میکنند.
مطابق اساسنامه IFC رئیس این موسسه، رئیس بانک جهانی است که قائم مقام اودر IFC به عنوان مدیر اجرایی ایفای نقش می کند. در فعالیت های اجرایی IFC دو معاونبه مدیر اجرایی کمک می‌کنند، معاونت سهام و ریسک و معاونت اجرایی. مدیران مناطقجغرافیایی (آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوبصحرا و آفریقا، آمریکای جنوبی و منطقه کاراییب) نیز زیر نظر دو معاون فوق فعالیتمی‌‌کنند. در حال حاضر کشور‌های اهدا کننده منابع مالی و سهامداران عمده در تصویبپروژه‌ها نقش اساسی دارند.

IFC MARKET.CO:

شرکت ifc markets بخش اصلی شرکت group ifcMمی باشد که فعالیت آن برنامه ریزی و انجام پروژه هایی در زمینه تکنولوژی تجاری می باشد.

شرکت IFC MARKETSیک شرکت تجاری بین المللی می باشد که در زمینه تجارت با اسناد و اوراق بهادار،معاملات سلف،ارز و... و همچنین کار کردن به عنوان بروکر بر طبق قوانین جزایر بریتانیای ویرجینی ارائه خدمات می نماید.

شرکت آی اف سی مارکتس زیر نظر کنترل کمیسیون خدمات تجاری(FSC) و رگوله همان می باشدکه با استاندارد هی بین المللی مطابق است.

استفاده از برنامه تجاری نسل نوین NET Tradexویژگی خاصی است که شرکت markesifcرا اغلب شرکت های بروکری دیگر جدا می نماید.این برنامه محصول کار چندین ساله جمعی از برنامه نویسان برتر شرکت نت ترید ایکس می باشد که این شرکت نیز جزء شرکت ifc group می باشد.

صندوق سرمایه ifc:

این صندوق 3میلیارد دلار متشکل از صندوق حقوق صاحبان سهام در حدود 1.3میلیارد دلار وبدهی صندوق تابع در حدود 1.7میلیارد دیار است. از زمان آغاز به کار آن در سال 2009صندوق سرمایه گذاری بالغ بر 1.960میلیون دلار در 9بانک تجاری در بحرین ،هنوراس،مالاوی،پاپوآگینه نو ،پاراگوئه،فیلیپین و... می باشد.

 تسهیلات اعطایی:
IFC بر پایه کسب منفعت و سودفعالیتهای خود را شکل می دهد. به گونه ای که در پروژه های خیریه و یا پروژه‌هایی کهدارای توجیه پذیری و سودآوری مناسبی نیستند مداخله نمی‌کند.
موسساتی برایاستفاده از خدمات IFC مناسب هستند که یا متعلق به بخش خصوصی بوده و یا دست‌کم51درصد سهام آن را بخش خصوصی در اختیار داشته و توسط بخش خصوصی مدیریت شوند. تنهااستثنا در این زمینه شرکتهای دولتی هستند که در حال خصوصی شدن بوده و در مرحلهآماده شدن برای گذار به سمت خصوصی شدن می‌توانند از خدمات IFC بهره‌مند شوند. همچنین پروژه باید در یک کشور در حال توسعه عضو IFC اجرا شود. با اینحال اگر پروژهای در یک کشور صنعتی اجرا شود ولی منافع آن به کشورهای در حال توسعه نیز تعلق گیردامکان استفاده از تسهیلات IFC را خواهد داشت.
سقف مشارکت IFC در پروژه های جدید 25 درصد کل مبلغ پروژه است. این سقف برای حالتهای خاص می‌تواند تا 35 درصد نیزباشد. برای گسترش پروژه‌های در حال فعالیت IFC می تواند تا 50 درصد در هزینه‌هایگسترش شرکت نماید مشروط براینکه رقم کل مشارکت IFC بیش از 25 درصد کل پروژه در قبلو بعد از گسترش نباشد.
IFC
هیچیک از خدمات خود را به رایگان عرضه نمی کند و درهر فعالیت کارمزد خود را مطالبه خواهد کرد. با اینحال به دلیل اینکه IFC بدون کسبضمانتنامه های دولتی به فعالیت اقتصادی می‌پردازد در ریسکهای مربوط به هر پروژه نیزسهیم خواهد بود، به این ترتیب همانند موسسات مالی تجاری عمل می‌کند. IFC در قبالمشارکت مالی در پروژه‌های بخش خصوصی درخواست ضمانتنامه دولتی یا بانکی نمی‌کند وتوجیه پذیر بودن طرح و همچنین نرخ بازده مناسب پروژه براساس ارزیابی موسسه، برایسرمایه‌گذاری این موسسه در یک پروژه کفایت می کند.
خدماتی که توسط IFC ارائه میشوند، عبارتند از:
- اعطای وام از محل منابع داخلی IFC
-
مشارکت سرمایهگذاری در پروژه های بخش خصوصی  
-
اعطای وام سندیکایی
- خدمات مدیریت ریسک
- خدمات جذب سرمایه گذار برای پروژه های بخش خصوصی
- مشاوره و کمک های فنی  
توضیح این نکته ضروری است که عدم نیاز به تضمین دولت در پروژه‌های IFC به معنیعدم اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. مطابق اساسنامه موسسه هر قرارداد مالیزمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نماینده وی عدممخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعلام نماید.
اایران در IFC
ایران در سالتاسیس IFC ـ 1335 شمسی ـ با خرید 372 سهم به عضویت آن درآمد. با گذشت زمان ایرانسهام دیگری از این موسسه را خریداری کرد که در حال حاضر تعداد سهام ایران 1444 سهممعادل شش صدم درصد از کل سهام موسسه است.
سازمان سرمایه گذاری به نمایندگی ازدولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه هماهنگی فیمابین IFC و دستگاههای داخلی را بر عهدهدارد.  
 
توضیح این نکته ضروری است که عدم نیاز به تضمین دولت در پروژه‌های IFC به معنی عدم اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. مطابق اساسنامه موسسه هرقرارداد مالی زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی و یانماینده وی عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد اعلام نماید.

 

 

 


 
همکاری هایایران و IFCپس از پیروزی انقلاب


      نام پروژه   مبلغوام   زمانتصویب
شرکتلیزینگ کار آفرین   5 میلیوندلار   آذر 1381
بانک سامان   10 میلیوندلار    دی 1383
بانک کار آفرین   10 میلیوندلار   دی 1383.

http://www.npsnfs.com/Portals/0/Containers/Comfar/dummy.gif

http://www.npsnfs.com/Portals/0/Containers/Comfar/dummy.gif

http://www.npsnfs.com/Portals/0/Containers/Comfar/dummy.gif

  

http://www.npsnfs.com/Portals/0/Containers/Comfar/dummy.gif